Verwerkingsovereenkomst

De organisatie van het Cultuurfestival Heuvelrug, vertegenwoordigd door de Stichting SBI, organiseert diverse culturele activiteiten voor de bewoners en bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug. Deze culturele activiteiten betreffen o.a. podiumkunsten en tentoonstellingen, of ander vormen van culturele uitingen, in de breedste zin, uitgevoerd door organisaties en personen.  

In het kader daarvan verwerkt de Stichting SBI voor de Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug persoonsgegevens.  De Stichting SBI gaat zorgvuldig om met  de persoonsgegevens, die zij verwerkt, volgens de wettelijke eisen, die daaraan gesteld worden. In dit privacyreglement informeert de Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug betrokkenen voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt, op welke wijze dit geschiedt en welke rechten betrokkenen hebben.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven, verwerkt door de stichting SBI, betrekking heeft.

Verantwoordelijke: stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. In deze de Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug.

Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, overeenkomstig diens instructies en onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid, zonder dat hij diens ondergeschikte is. 

Medewerker: een persoon die werkzaamheden voor de organisatie van het Cultuurfestival Heuvelrug uitvoert.

Derde: ieder, niet zijnde: de verantwoordelijke, een medewerker van de Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug, of enig ander persoon, die onder gezag van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, of een bewerker.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door de Stichting SBI, die onder het bereik van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming vallen.

Artikel 3. Doeleinden van het verwerken
van persoonsgegevens

De Stichting SBI verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

1. Het verlenen van diensten waartoe u aan de Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug opdracht heeft gegeven naar eindgebruikers van de diensten, zoals consumenten en bedrijven, die zich inschrijven voor een nieuwsbrief of persoonsgegevens achter laten voor het ontvangen van informatie via uw website;

2. Het uitoefenen van marketingactiviteiten, bestaande uit het verzenden van een nieuwsbrief, het verzenden van persberichten,
of uitnodigingen voor bijeenkomsten voor het versturen van gepersonaliseerde berichten, die aansluiten bij uw situatie,
interesses en/of situatie van u of uw onderneming;

3. het weergeven van locatie- organisatie, profiel-, contactgegevens op website op openbare en afgesloten delen op de website van Cultuurfestival Heuvelrug;

4. De wijze waarop en mate waarin u gebruik maakt van de diensten van de Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug;

5. Het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten, georganiseerd door de Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug of een van diens organisaties, en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten.

Artikel 4. Persoonsgegevens

De Stichting SBI verwerkt, voor zover nodig, in het kader van de in artikel 3 genoemde doeleinden, gegevens omtrent de naam en woonplaats van de betrokken (NW-gegevens, persoonlijke culturele/kunst activiteiten bedrijfsactiviteiten, alsmede e-mailadressen.

Artikel 5. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

1. De Stichting SBI draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens zorgvuldig en behoorlijk worden verwerkt.

2. Iedere medewerker is verplicht tot naleving van het privacy reglement en tot geheimhouding van de persoonsgegevens.

3. Iedere medewerker heeft enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.

Artikel 6. Verkrijging van
persoonsgegevens

1. De Stichting SBI verkrijgt persoonsgegevens van de betrokken(e)
of –instantie zelf.

2. Indien de persoonsgegevens niet van de betrokken(e) of -instantie zelf zijn verkregen noteert de Stichting SBI in haar bestanden van wie de persoonsgegevens zijn verkregen.

Artikel 7. Verstrekken van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens, die niet zijn geanonimiseerd, worden alleen aan derden verstrekt met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, tenzij de verstrekking aan derden noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene, om een wettelijke verplichting na te komen, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of derde.

2. De Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug kan, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming, de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een verwerker

Artikel 8. Bewaartermijnen 

De gegevens worden zolang bewaard als strikt noodzakelijk is voor het voldoen aan de overeengekomen dienstverlening overeenkomstig de overeenkomsten gesloten met de verwerkersverantwoordelijken. Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle gegevens terstond vernietigd. Zodra een eindgebruiker, de opdrachtgeer of andere rechthebbende tussentijds verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens, dan gebeurt dit zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen gesteld volgens de AVG.

Artikel 9. Recht op verbetering, aanvulling, afscherming en verwijdering.

1. De betrokkene heeft recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens. Inzage blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

2. De betrokkene heeft recht om op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen, aan te vullen of af te schermen.

3. Een verzoek, zoals bedoeld onder 2, bevat de aan te brengen wijzigingen.

4. De Stichting SBI draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

5. De Stichting SBI bericht de verzoeker binnen vier weken, na ontvangst van het verzoek, schriftelijk in hoeverre SBI aan het verzoek voldoet.

6. De Stichting SBI draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of aanvulling, zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 10. Recht op verzet

De betrokkene heeft het recht om, in verband met zijn/haar persoonlijke omstandigheden, verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De Stichting SBI zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet het verwerken van de persoonsgegevens namens de Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug beëindigen en aan de betrokkene opgave doen van de genomen maatregelen.

Artikel 11. Rechtsbescherming

1. Tegen een afwijzing van een verzoek, op grond van artikel 9 of 10, kan de betrokkenen zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk verzoek te bevelen alsnog het verzoek toe te wijzen of het verzet te honoreren.

2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de Stichting SBI . Indien de Stichting SBI niet binnen de gestelde termijn van  vier weken heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.

3. De betrokkene kan zich ook binnen de in lid 2 genoemde termijn wenden tot het College bescherming persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren zij zijn/haar geschil met.

Artikel 12 

Dit reglement is te raadplegen op de website van Cultuurfestival Heuvelrug http://www.cultuurfestivalheuvelrug.nl/privacy-statement

Artikel 13

1. Dit reglement treedt in werking op 15 augustus 2021.Dit reglement kan worden aangehaald als “AVG-reglement Cultuurfestival Heuvelrug”.

2. Voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens door De Stichting SBI kan contact opgenomen worden met Frodo de Valk frodo.de.valk@sbibeheer.nl

3. De Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug houdt zich het recht voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren. Het nieuwe privacyreglement is van kracht veertien dagen nadat De Organisatie van het Cultuurfestival Utrechtse Heuvelrug de wijzigingen via haar website bekend heeft gemaakt.

Organisatie van het CultuurFestival Utrechtse Heuvelrug bestaat uit:
Culturele Regio Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede; Regio90; Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Stichting SBI.